Kimo

Tweede commentaarronde KPR Antibioticagebruik in de mondzorg

Begin 2022 was de eerste versie van de klinische praktijkrichtlijn (KPR) Antibioticagebruik in de mondzorg beschikbaar voor het geven van commentaar. Hierop ontving de richtlijnontwikkelcommissie (ROC) veel en waardevol commentaar. Dit commentaar en ontwikkelingen in de methodologie van richtlijnontwikkeling zijn voor de ROC aanleiding geweest de KPR te herzien, waarbij ook het literatuuronderzoek is geactualiseerd.

Dit heeft geleid tot een sterk gewijzigde tweede versie van de KPR (concept), die volgens de ROC duidelijker is van opzet en waarin het commentaar uit de eerste commentaarronde zo adequaat mogelijk is verwerkt. Gezien de hoeveelheid commentaar en de geheel vernieuwde opzet van de KPR bleek een overzicht met de wijzigingen geen toegevoegde waarde meer te hebben.

Wij stellen het op prijs als u deze tweede versie van de KPR Antibioticagebruik in de mondzorg van commentaar wilt voorzien. Uw commentaar kunt u mailen naar secretariaat@nvve.com. De NVvE geeft uw commentaar door aan KIMO. U kunt uw commentaar aanleveren tot 29 januari 2023.

In deze versie van de KPR komen de volgende uitgangsvragen aan de orde:

 • Is antibioticaprofylaxe geïndiceerd bij implantologische behandelingen?
 • Is antibioticaprofylaxe geïndiceerd bij endodontische ingrepen?
 • Is antibioticaprofylaxe geïndiceerd bij operatieve verwijdering van derde molaren?
 • Is therapeutisch antibioticagebruik geïndiceerd bij de behandeling van parodontitis?
 • Is therapeutisch antibioticagebruik geïndiceerd bij de behandeling van peri-implantitis?
 • Is therapeutisch antibioticagebruik geïndiceerd bij de behandeling van dentogene infecties en/of abces?
 • Is therapeutisch antibioticagebruik geïndiceerd bij de behandeling van peri-apicaal granuloom/ parodontitis apicalis?
 • Is antibioticaprofylaxe geïndiceerd ter preventie van medicatie-gerelateerde osteonecrose van de kaak (MRONJ) bij patiënten die botafbraakremmende of anti-angiogenese medicatie gebruiken of in het verleden hebben gebruikt en die een (invasieve) ingreep moeten ondergaan?

De KPR bestaat uit:

 • Modules met beantwoording van bovenstaande uitgangsvragen en de verantwoording daarvan.
 • Een inleiding met verantwoording van de gevolgde procedures en methodologie, voorzien van een implementatieplan, een overzicht van kennislacunes en een samenvatting voor patiënten.
 • Een module ‘Algemene principes van rationeel antibioticagebruik’, als achtergrondinformatie; hiernaar wordt in de modules behorend bij de uitgangsvragen veelvuldig verwezen.
 • Een samenvatting van de aanbevelingen.

Download: Antibioticagebruik in de mondzorg(pdf)

Wellicht ten overvloede melden wij dat aan de inhoud van deze versie van de richtlijn geen rechten kunnen worden ontleend.