Visitatie

Tandarts-endodontoloog: de visiteur aan het woord

Visiteurs Robert Schaap en Jenneke de Jong beschrijven het verloop van het visitatieproces.

De NVvE wil staan voor kwaliteit en het uitdragen van de endodontologie. Om die kwaliteit te waarborgen, kunnen endodontologen erkend worden door de NVvE. Om deze erkenning te krijgen, moet de postdoctorale opleiding tot endodontoloog aan het ACTA (OHS, Oral Health Sciences) gevolgd zijn of een van de andere internationale opleidingen die door de ESE (European Society of Endodontology) geaccrediteerd zijn, succesvol afgerond zijn.

Om deze erkenning te behouden, krijgt iedere endodontoloog die erkend is door de NVvE – en dat zijn er circa 100 – iedere vijf jaar een uitnodiging om gevisiteerd te worden. Twee collega-endodontologen, leden van de commissie her-erkenning TE, nemen dan een dagdeel een kijkje in de ‘keuken’ van de endodontoloog.

Voordat de visiteurs langskomen, vult de gevisiteerde vragenlijsten in, waarmee inzichtelijk wordt hoe de endodontoloog werkt en hoe hij of zij zich buiten de praktijk om met het vak bezighoudt. Deze vragenlijsten gaan over algemene praktijkinformatie, aantallen en soorten behandelingen en praktische uitvoering van de behandelingen, maar ook over bij- en nascholing die gevolgd of gegeven wordt. Ook houdt de gevisiteerde een enquête onder de verwijzers, zodat er een beeld geschetst wordt van hoe de verwijzend tandartsen de endodontoloog en het werk ervaren.
Tijdens de visitatie komen twee endodontologen op bezoek in de praktijk, waarbij volgens een vaste lijst alle aspecten van de praktijkvoering bekeken worden. Door deze werkwijze worden alle endodontologen op dezelfde wijze beoordeeld, onafhankelijk van wie er komt visiteren.

Ook worden ad random een aantal casus bekeken. Dit is voor zowel de gevisiteerde als de visiteurs het ‘leukste’ deel van de visitatie: samen met collega’s over het vak praten en bediscussiëren hoe en waarom een behandeling uitgevoerd is.

Alles in en om de praktijk wordt dus kritisch en volgens een vast stramien bekeken om zo de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Aan de ene kant is dat veel werk en vergt het inspanning, aan de andere kant houdt het je scherp. Want als gevisiteerde ga je toch ‘even’ controleren of alle protocollen op orde zijn, waar de AED aanwezig is en of de processen in de sterilisatie volgens plan functioneren. Verder is het fijn en leerzaam om het vak en eventuele problemen waar tegenaan gelopen wordt te bespreken.

Als visiteurs ervaren we dat een visitatie goed voorbereid moet worden. Vooraf bekijken we alle ingevulde data en achteraf vindt er een nabespreking van iedere visitatie plaats, samen met de hele commissie TE, om te bepalen of de her-erkenning kan worden afgegeven. Zo zorgen we ervoor dat wie de visitatie dan ook uitvoert, er een gelijke lijn wordt getrokken. Tijdens deze vergaderingen komen de bijzonderheden, de mooie en vaak zeer goede oplossingen en de werkwijzen van de praktijk of gevisiteerde aan bod. Bijna iedere praktijk of gevisiteerde heeft wel iets waarmee hij of zij er in positieve zin uitspringt. Wat voor ons als visiteurs ook weer erg leuk en leerzaam is en uiteindelijk de kwaliteit verhoogt.

Heel soms komt het voor dat zaken niet (geheel) op orde zijn of op een andere wijze beter uitgevoerd kunnen worden. In zo’n geval worden er punten van verbetering opgenomen in het voorlopige visitatieverslag en wordt er een paar weken later een nieuw bezoek ingepland, waarbij we bijna altijd mooie verbeteringen zien.