Subsidies

De NVvE stelt jaarlijks een geldbedrag beschikbaar voor de ondersteuning van onderzoeksprojecten. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks door de penningmeester aan de ALV voorgelegd bij de presentatie van de begroting en bedraagt maximaal € 10.000, –

Een aanvraag voor een financiële bijdrage kan gestuurd worden naar het secretariaat van de NVvE via secretariaat@nvve.com. Afhandeling van de aanvraag vindt plaats binnen uiterlijk drie maanden nadat de aanvraag is ontvangen.

Voorwaarden financiële bijdrage onderzoeksprojecten

 • Het betreft klinisch toepasbaar onderzoek ter bevordering van de wetenschap op het gebied van de endodontologie.
 • Het onderzoek wordt uitgevoerd op een Nederlandse universiteit of begeleiding vindt hiervandaan plaats.
 • De onderzoeksvraag dient ondersteund te worden vanuit de actuele literatuur. Hiervan dient melding gemaakt te worden in de aanvraag.
 • In de subsidieaanvraag dient de motivatie voor het onderzoek en dan in het bijzonder het vernieuwende aspect van het voorgestelde onderzoek beschreven te zijn.
 • De financiële ondersteuning kan ook worden gebruikt om aan een al bestaand onderzoeksproject een toevoeging of uitbreiding mogelijk te maken.
 • De aanvraag wordt schriftelijk gedaan en bevat in ieder geval een onderzoekprotocol/beschrijving, een tijdsplanning, een motivatie voor de ondersteuning en voor de hoogte van de gevraagde financiële ondersteuning (onderbouwd met een begroting).
 • Eén van de onderzoekers is bereid om een presentatie m.b.t. het onderzoeksproject te verzorgen op een NVvE evenement en/of een onderzoeksverslag te verzorgen voor de “het digitale kanaal”. Dat ter beoordeling van het bestuur.
 • Bij publicatie van de onderzoeksresultaten wordt vermeld dat het onderzoek mede mogelijk gemaakt is met financiële steun van de NVvE.
 • Indien het onderzoeksproject een meerjarig project behelst, dan kan jaarlijks een nieuwe aanvraag voor aanvullende financiële ondersteuning worden ingediend.
 • Eerder ontvangen ondersteuning staat echter los van de nieuwe beoordeling.
 • Het bestuur van NVvE neemt met een meerderheid van stemmen een besluit na beoordeling van de aanvraag door de wetenschappelijke commissie. De wetenschappelijke commissie heeft een adviserende functie. Indien het bestuur behoefte heeft aan meer achtergrondinformatie of een “tweede mening” kan zij de aanvraag laten beoordelen door een onafhankelijke (buitenlandse) deskundige van een andere faculteit dan waarvan de aanvraag van afkomstig is.
 • Het NVvE bestuur kan besluiten een aanvraag slechts ten delen te ondersteunen.
 • De aanvrager/onderzoeker ontvangt schriftelijk bericht over de aanvraag. Over dit besluit kan niet worden gecorrespondeerd met het bestuur. Indien een aanvraag voor een onderzoeksproject niet gehonoreerd wordt, is het niet mogelijk een nieuwe aanvraag voor hetzelfde project in te dienen.
 • Nadat de onderzoeker schriftelijke goedkeuring van het NVvE bestuur heeft ontvangen, kan de financiële ondersteuning worden verkregen door een nota te sturen naar de penningmeester van de NVvE. De ontvangst van de financiële middelen wordt door de onderzoeker schriftelijk bevestigd.
 • Betaling van de subsidie geschiedt op basis van een voorschot. Bij aanvang van het onderzoek ontvangt de aanvrager 75% van de subsidie. De restant betaling (25%) vindt plaats als de financiële verantwoording en de eindrapportage binnen de gestelde termijnen zijn ontvangen en nadat deze zijn goedgekeurd door de NVvE.
 • Het onderzoeksproject dient uiterlijk twaalf maanden na goedkeuring van de aanvraag te zijn gestart.

Toegekende subsidies

2011
How to disrupt a biofilm
Mw. S. van der Waal – € 10.000

2012
Practice-Based Research (PBR) in endodontology: Proposal for a plot study to design a digitally controlled network
Dhr. N. Opdam – € 10.000