Intake

Standpunt NVvE aangaande code C28

Onlangs ontvingen enkele door de NVvE erkende tandarts-endodontologen een schrijven van verzekeringsmaatschappij CZ. Het betreft het declareren van code C28 door de tandarts- endodontoloog. De NZa omschrijft deze code C28 als volgt: Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan.

Het bestuur van de NVvE heeft grote moeite met het feit dat het gebruik van de code C28 door NVvE erkende tandarts-endodontologen door CZ wordt betwist. De NVvE erkent de controlerende taak van zorgverzekeraars. Maar de NVvE vindt dat er wel aanleiding voor controle moet zijn. De Nederlandse Zorg Autoriteit stelt de regels voor het registreren en declareren op in de prestatie- en tariefsbeschikking voor de mondzorg. Het kan niet zo zijn dat zorgverzekeraars deze regels eenzijdig aanpassen. Of dat zorgverzekeraars hun informatie van consumenten websites afhalen en deze informatie als argument gebruiken om declaraties van een code af te keuren en te crediteren.

Het argument van CZ dat in plaats van code C28, code E02 gebruikt dient te worden voor een eerste consult bij een tandarts-endodontoloog is onjuist. Code E02 is in eerste instantie bedoeld voor de verwijzend tandarts, zie omschrijving NZa*. Vanuit de NVvE is al eerder aangegeven dat de huidige tariefstructuur niet voldoet voor gedifferentieerde tandartsen. Er is grote behoefte aan een code binnen het hoofdstuk E die het eerste consult bij een door de NVvE erkende tandarts-endodontoloog vergoedt. De Commissie Verrichtingen en Tarieven Endodontologie heeft voorstellen gedaan met betrekking tot het hoofdstuk Endodontologie. Hier is tot op heden niets mee gedaan.

De NVvE stelt zich op het standpunt dat de omschrijving van code C28 beslist niet in strijd is met datgene wat een tandarts-endodontoloog tijdens een eerste consult onderzoekt en evalueert, bespreekt met patiënt en verwijzende tandarts en vastlegt in een verslag, meestal in combinatie met röntgenfoto’s.

NVvE erkende tandarts-endodontologen werken doorgaans op verwijzing van een algemeen tandarts, en zien hun verwezen patiënten eerst voor een uitgebreid consult alvorens wel of niet over te gaan tot een endodontische behandeling. De algemeen tandarts (de verwijzer) vraagt o.a. advies voor het zorgplan en/of doet een verzoek voor endodontisch gerelateerde behandeling(en). Om deze hulpvraag goed te kunnen behandelen is een uitgebreide tandheelkundige anamnese van de elementen die behandeling behoeven nodig, inclusief historische röntgenfoto’s, verslagen van andere specialisten of gedifferentieerde behandelaars (bv. kaakchirurgen, orthodontisten en parodontologen). Er wordt niet alleen beoordeeld of een wortelkanaalbehandeling is geïndiceerd, maar ook wat de restauratieve prognose is, en of een endodontische behandeling in het totale zorgplan de beste optie is. Een NVvE erkend tandarts-endodontoloog is geen behandelaar die een endodontische behandeling van een element in opdracht uitvoert.

Uit een eerste consult bij een tandarts-endodontoloog volgt het stellen van de diagnose, vaststellen van de prognose, het opstellen van een behandelplan, bespreken van alternatieven, een bijbehorende begroting en een bespreking van het behandelplan met de patiënt. Soms is dat een endodontische behandeling, soms is dat extractie van element(en) of soms is vervolgen geïndiceerd. Het komt regelmatig voor dat de klachten niet van endodontische aard zijn. Er komt dus niet standaard een endodontische behandeling uit een eerste consult. Bij navraag onder een aantal verwijspraktijken bleek dat 25-30% van alle consulten niet in een behandeling resulteert. Hierna zal de tandarts-endodontoloog zijn bevindingen en behandelplan aan de verwijzende tandarts schriftelijk rapporteren.

Indien besloten wordt door de patiënt en de tandarts-endodontoloog dat een element een endodontische behandeling nodig heeft, wordt bij de endodontische behandeling de door de NZa omschreven code E02* gedeclareerd . Zonder de code E02 kunnen er geen toeslagen bij complicaties worden gedeclareerd. Nagenoeg alle endodontische behandelingen die NVvE erkend tandarts-endodontologen uitvoeren zijn gecompliceerd.

Samenvattend;

  • Stelt de NVvE zich op het standpunt dat het gebruik van code C28 door NVvE-erkende tandarts-endodontologen volkomen legitiem en correct is, en niet in strijd met de huidige omschrijving van de NZa.
  • Stelt de NVvE zich op het standpunt dat vergelijking- en/of consumenten websites nooit gebruikt mogen worden in de argumentatie om te controleren of er correct gedeclareerd is.
  • Stel de NVvE zich op het standpunt dat er dringend behoefte is aan een code binnen het hoofdstuk Endodontologie voor een eerste consult bij een tandarts- endodontoloog.

Naar aanleiding van bovenstaande verzoekt de NVvE aan CZ om de door de NVvE erkende tandarts-endodontologen gedeclareerde codes c28 niet te crediteren.

Ellemieke Hin
Voorzitter NVvE

Eveline Gerlings
Voorzitter TEN

CC: NZa, ZN, KNMT en ANT

*NZA; code E02 “Onderzoek naar de oorzaak van de klacht, vaststellen van de DETI-
score, invullen Classificatie Endodontische Behandeling, bespreken endodontisch behandelplan, beslissen over verwijzing en eventueel opstellen verwijsbrief. Alleen in rekening te brengen bij DETI-B. Niet in combinatie met code E01, E77 en E78 in rekening te brengen.“

U kunt dit document ook downloaden: Standpunt NVvE aangaande code C28