Vereniging

De NVvE is op 26 oktober 1982 opgericht onder de naam Nederlandse Vereniging voor Endodontologie en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. De NVvE richt zich primair op beroepsgroepen die volgens de Nederlandse wet bevoegd zijn tot de uitoefening van de tandheelkunde.

Doelstelling

Het doel van de NVvE is de beoefening en de ontwikkeling van de wetenschap der endodontologie. Hieronder wordt verstaan de leer en studie van het endodontium (de pulpa en apicale parodontale weefsels) en de ziekteleer, het herkennen en voorkomen en de behandeling van pulpa- en periapicale aandoeningen.

Om dit doel te bereiken houden we ons als vereniging bezig met:

 • het verzamelen en delen van (wetenschappelijke) kennis en gegevens;
 • het (laten) verrichten van onderzoek;
 • verworven kennis en onderzoeksresultaten verzamelen en rubriceren;
 • richtlijnen binnen de endodontie opstellen.

Dit doen we door vergaderingen en symposia te houden en door publicaties te verzorgen en kennis over te dragen via de moderne media. Ook onderhouden we contacten met andere beroepsorganisaties en internationale instanties zoals de ESE (European Society for Endodontology).

Wat doen we voor onze leden?

 • We organiseren jaarlijks twee congressen.
 • We houden een thematour met lezingen op verschillende locaties in het land, die door onze leden gratis te bezoeken zijn.
 • We verzamelen van belangrijk nieuws en literatuur en publiceren dit op onze website en in onze nieuwsbrief.
 • We wonen vergaderingen en symposia bij die van belang kunnen zijn voor de endodontie.
 • We stellen endodontische richtlijnen op, zelf en als deelnemer van het KiMo (Kennisinstituut Mondzorg).
 • We zorgen voor het monitoren en bijsturen van de tariefbesprekingen voor tandheelkundige verrichtingen als het gaat om de endodontische codes (hoofdstuk E).
 • We monitoren de dental NEN-codes.
 • We subsideren endodontisch onderzoek.
 • We accrediteren tandarts-endodontologen.
 • We informeren patiënten en consumenten over het werkveld van de endodontie.

Leden

De vereniging kent gewone leden en ereleden. Gewone leden zijn leden die ofwel volgens de Nederlandse wet de bevoegdheid tot uitoefening der tandheelkunde hebben verkregen, ofwel deze bevoegdheid hebben op grond van een door de bevoegde Nederlandse autoriteiten erkend buitenlands diploma, ofwel zich bezighouden met onderzoek betrekking hebbende op de endodontologie maar hiervoor de genoemde bevoegdheid niet hebben.

Ereleden

Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden benoemd door de algemene ledenvergadering. De NVvE heeft twee ereleden, te weten:

 • Dhr. F. (Frans) Nugteren
 • Drs. W.J. (Walter) van Driel
 • Dr. L.B. (Linda) Peters († 23/11/2015)
 • Prof. dr. S.K. (Syo) Thoden van Velzen († 31/12/2009)

Statuten

Downloads: