Gewijzigde samenstelling bestuur NVvE en nieuwe voorzitter

Op zaterdag 3 oktober jongstleden heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met het aantreden van een nieuwe voorzitter: Mereille Buma- Hofman. Met het volste vertrouwen droeg Ellemieke Hin, onder hartelijke dankzegging, na ruim zes bestuursjaren (waarvan twee jaar als voorzitter) het voorzitterschap over aan Mereille. Twee nieuwe bestuursleden werden verwelkomd, te weten: Maaike IJzendoorn als assessor TE en Sune Demant als algemeen lid. Sander Loos, Assessor Communicatie nam afscheid, maar zegde toe zich te blijven inzetten voor de NVvE nieuwsbrief, waar het bestuur heel blij mee is. Kathelijn Voet, penningmeester, aanvaarde een tweede bestuurstermijn van twee jaar, waarmee de samenstelling van het nieuwe NVvE bestuur er als volgt uit ziet:

– Mereille Buma-Hofman (voorzitter)
– Kathelijn Voet (penningmeester)
– Isabel Uges (secretaris)
– Maaike IJzendoorn (Assessor TE)
– Sune Demant (Algemeen lid)