Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden
Aan het gebruik van de website van de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie (NVvE) zijn de navolgende voorwaarden verbonden. Als gebruiker van de NVvE-website erkent en aanvaardt u deze voorwaarden. De NVvE kan deze voorwaarden zonder nadere aankondiging of kennisgeving wijzigen.

Patiënten
De NVvE verstrekt uitsluitend algemene informatie. De NVvE kan derhalve niet ingaan op schriftelijke of per e-mail gestelde vragen over (individuele) endodontische problemen of andere vragen (o.a. tarieven). Vragen over een individuele situatie dienen gericht te worden tot de desbetreffende tandarts of behandelend tandarts-endodontoloog.

Aansprakelijkheid
De NVvE heeft de inhoud van deze website met zorg samengesteld en streeft ernaar de informatie volledig en actueel te houden. De informatie kan derhalve op ieder willekeurig moment worden aangepast. Aan de informatie op de website kunnen daarom geen rechten worden ontleend en de NVvE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of indirecte schade, ontstaan door het gebruik van de site of van de informatie die daarop beschikbaar wordt gesteld. Dit houdt in dat de NVvE ook geen aansprakelijkheid aanvaardt voor onverhoopte onvolkomenheden in de op de website opgenomen richtlijnen.

Gebruik van andere informatie
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn opgenomen ter informatie. De NVvE geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Virussen en veiligheid
De NVvE streeft er naar om de website veilig en vrij van (computer-)virussen, worms en andere schadelijke elementen te houden. Ofschoon de NVvE website structureel updates ontvangt en gecontroleerd wordt, kan de NVvE de afwezigheid van (computer-)virussen, worms en andere schadelijke elementen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, niet garanderen.

Auteursrechten
U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat via secretariaat@nvve.com

Een uitzondering geldt voor de patiëntenfolders op deze website. De patiëntenfolders zijn bedoeld om te raadplegen, te downloaden, te printen en te verspreiden. Hiervoor hebt u derhalve geen toestemming van de NVvE nodig.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegd rechter.

Wijzigingen van deze voorwaarden
De NVvE behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de NVvE-site wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de NVvE-site van kracht zijn.