Voorwoord

Bij ‘endodontische behandeling’ ben ik altijd eerder geneigd te denken aan de necrotische pulpa en apicale problemen dan aan alle stadia van pathologie vóórdat de pulpa necrotisch is. En juist in het hele traject voordat extirpatie noodzakelijk is, valt de pulpa vaak nog te redden. Ieders pijngrens is anders en de tekenen aan de wand van een probleem met een tand of kies worden ook altijd anders ervaren. Dat maakt de overgangen van gezonde pulpa naar zieke pulpa en verder naar necrotische pulpa zo moeilijk te in te schatten. Hadden we maar een heus ‘metertje’ dat precies de status van de pulpa kon aantonen.
Helaas is dat klinisch nog niet mogelijk en moeten we het doen met de instrumenten die we hebben, samen met de ervaringen en klachten van de patiënt. Bij het stellen van de diagnose zijn we er helaas nog niet. Dan komen de behandelvraagstukken: Wat te doen bij een reversibele pulpitis? Of bij exponatie van de pulpa na verwijderen van de cariës? En wat kunnen we doen om necrose of irreversibele pulpitis te voorkomen? Het voorjaarscongres 2016 van de NVvE zal u proberen te helpen bij het juist levend houden van de pulpa.

Danielle Boonzaaijer

Voorzitter NVvE

Programma

8:15 – 9:00

Registratie

9:00 – 9:15

Opening

door de voorzitter van de NVvE, Daniëlle Boonzaaijer, en introductie door de moderator van de dag, Luc van der Sluis.

9:15 – 10:00

Inleiding

Wat is de huidige stand van zaken in de vitale pulpatherapie? door dr. Luc van der Sluis

Summary: Vitale pulpatherapie is een belangrijk onderdeel van de endodontologie. Het is ook duidelijk dat we teveel aan ‘overbehandeling’ doen: te vaak verwijderen we de complete pulpa wanneer dat eigenlijk nog niet nodig is. Hoe gaan we dit veranderen, waar leggen we de grens? Recent onderzoek wijst uit dat de pulpa resistenter is dan we dachten en dat dentine meer invloed heeft op het herstel van de pulpa dan werd aangenomen. Hierdoor kunnen we op een andere manier naar de vitale pulpatherapie kijken dan voorheen. De klinische pulpadiagnostiek is belangrijk voor het bepalen van een goed behandelplan. Tijdens deze lezing zal er aandacht worden gegeven aan het optimaliseren van de klinische pulpadiagnostiek. 

Aim: Inleiding van het onderwerp en inzicht geven in de klinische pulpadiagnostiek.

Leerdoelen:
1. bespreken van de verschillende mogelijke vitale pulpatherapieën;
2. bespreken van het begrip ‘overbehandeling’ binnen de endodontologie;
3. inzicht geven in de klinische pulpadiagnostiek;
4. introduceren van een nieuwe onderverdeling in de klinische pulpadiagnostiek.

10:00 – 10:45

Vitale pulpatherapie

MTA of Calcium Hydroxide? door dr. Hal Duncan

Summary: Preserving the dental pulp, or part of it, is important when treating a vital tooth with an exposed pulp; particularly, if the tooth is immature and root formation is incomplete. In this lecture, the practical aspects of pulp capping and partial pulpotomy will be discussed, supported by clinical cases and histological examples. The indications, clinical factors with a focus on material response will be considered along with the expected prognosis.

Aim: This lecture will serve to introduce practical vital pulp treatment, while discussing material choice and specifically the comparative pulp reaction to MTA and Ca(OH)2.

Leerdoelen: 
1. bespreken van praktische aspecten van cariësmanagement;
2. onderstrepen van het belang van de juiste pulpadiagnose voor het resultaat van de behandeling;
3. aandacht besteden aan de uitdagingen en problemen rond het uitvoeren van een voorspelbare vitale pulpabehandeling;
4. klinisch resultaat van de behandeling kunnen beargumenteren;
5. bespreken van de rol van het materiaal en het effect van pulpaoverkapping op histologisch niveau.

10:45- 11:15

Koffiepauze

11:15 – 12:15

Cementing the Relationship

Het benutten van de natuurlijke regeneratieve mogelijkheden van het pulpa-dentine complex met behulp van calciumsilicaatcementen door dr. Phil Tomson
 

Summary: Dentists are probably not recognized as the pioneers of tissue regeneration but perhaps should be as they have been using tissue regenerative techniques for almost a hundred years. Materials used to induce tissue repair of the dentine-pulp complex have proved successful, however, their mechanisms of action have been poorly understood. This lecture will discuss a plausible explanation for how modern pulp capping materials induce reparative responses in the dentine-pulp complex and make suggestions for the wider implications of this improved understanding. 

Aim: To outline our current understanding of the reparative mechanisms of the injured pulp by modern pulp capping agents and suggest how this knowledge may lead to new treatment modalities. 

Leerdoelen:
1. uitleggen van de basale biologische mechanismen van wondgenezing;
2. samenvatten van van de ontwikkelingen rondom calciumsilicaatcementen;
3. bespreken van de potentie van het toepassen van het natuurlijk herstelvermogen van het pulpa-dentinecomplex;
4. bespreken hoe ons nieuwe inzicht in deze processen kan leiden tot nieuwe behandelmogelijkheden voor de aangedane pulpa.

12:15 – 14:00

Uitreiken erelidmaatschap dr. L.B. Peters (postuum) en aansluitend lunch

14:00 – 14:45

Pulpa biologie update

Is regeneratie mogelijk of is het slechts ‘Pulp Fiction’? door dr. Hal Duncan

Summary: Promotion of tissue regeneration following dental pulp damage is a key goal of vital pulp treatment. These minimally invasive pulp preservation techniques avoid the need for extraction and root canal treatment; however, traditional these procedures are limited by uncontrolled inflammation and unpredictable mineral deposition, which leads to poor treatment outcomes. Recently dentistry has turned to the burgeoning science of stem cell therapy with bio-engineering, epigenetics and gene therapy all offer hope of increasing the predictability of these procedures, while hopefully delivering cost-effective, simple and conservative solutions for our patients. It is critical if these regenerative developments are to be implemented into dental practice that clinicians are able to appraise and understand the exciting science in stem cell therapy, tissue engineering and how they practically relate to pulp biology. 

Aim: The aim of this lecture is to highlight current concerns in vital pulp treatment from a practical pulp biology viewpoint, while discussing potential solutions by referring to current research.

Leerdoelen:
1. beschrijven van de huidige en toekomstige ontwikkelingen rond aangetast pulpaweefsel;
2. ingaan op de vraag of alle benoemde ‘regeneratieve restauratieve biomaterialen’ luchtkastelen zijn of serieuze behandelopties;
3. bespreken of cell-homing technieken voorspelbaar zijn en de gouden standaard worden in de endodontische praktijk;
4. overwegen of oplossingen op basis van stamcellen ooit realistische opties zullen zijn in de tandheelkunde.

14:45 – 15:30

Klinische resultaten van directe pulpaoverkappingen met MTA cement

door drs. Miguel Marques

Summary: Direct pulp capping procedure has been disputed in the dental profession since the XIX century and is still a matter of controversy, despite the fact that pulpal healing and repair have been reported at a high rate. Pulp healing with a connective tissue scar can function well if the restoration completely seals the cavity. However, even if adhesive resins render a better seal than earlier filling materials, most, if not all, restorations will leak when adhesion degrades. This means that healing with hard tissue barrier is necessary as a defense against bacteria entering via microleakage. From a biological and socio-economic point of view, procedures less invasive than pulpectomy are certainly desirable, since they are less tissue-destructive and easier to carry out, thus saving effort, time,
and money.

Aim: Discuss direct pulp capping outcome with mineral trioxide aggregate (MTA) after complete excavation of caries in permanent.

Leerdoelen: 
1. de verschillen aangeven tussen complete, partiële en stapsgewijze excavatie van dentine bij vitale-pulpatherapie;
2. het verloop van de behandeling beschrijven van directe pulpaoverkapping met MTA; 
3. bespreken van de invloed van leeftijd, pulpabloeding, locatie van de cariës en de cariëshistorie op het resultaat.

15:30 – 16:00

Theepauze

16:00 – 17:00

Paneldiscussie en beantwoorden vragen

17:00 – 18:30

Afsluiting en borrel

Hand-outs

Bedankt voor uw belangstelling voor dit congres
De hand-outs van de lezingen treft u onderstaand. 

Endo Light, de minimaal invasieve endodontische behandeling
De moderator van dit congres, dr. Luc van der Sluis, heeft laten weten dat hij van veel deelnemers heeft vernomen dat ze geïnteresseerd zijn in de protocollen die het UMCG  hanteert (‘Endo Light, de minimaal invasieve endodontische behandeling’). Deze protocollen treft u daarom binnenkort op onze website aan.

Ondersteuning of advies nodig?
Omdat de toepassing van de pulpotomie een belangrijk alternatief zou kunnen worden voor de volledige pulpectomie, is de heer Van der Sluis graag bereid om diegenen, die geïnteresseerd zijn om de behandelingen of een van de behandelvoorstellen in de praktijk toe te passen, daarbij te ondersteunen of van advies te voorzien. De heer Van der Sluis is bereikbaar via: l.w.m.van.der.sluis@umcg.nl.

Note: het behandelprotocol van de laatste spreker, Miguel Marques, maakt geen deel uit van de protocollen die in Groningen worden gehanteerd. 

 1. Wat is de huidige stand van zaken in de vitale pulpatherapie? 
  door dr. Luc van der Sluis
 2. Vitale pulpatherapie – MTA of Calcium Hydroxide? 
  door dr. Hal Duncan
 3. Cementing the Relationship – Het benutten van de natuurlijke regeneratieve mogelijkheden van het pulpa-dentine complex met behulp van calciumsilicaatcementen 
  door dr. Phil Tomson
 4. Pulpa biologie update – Is regeneratie mogelijk of is het slechts ‘Pulp Fiction’? 
  door dr. Hal Duncan
 5. Klinische resultaten van directe pulpaoverkappingen met MTA cement
  door drs. Miguel Marques

Sprekers

Luc van der Sluis

Dr. Luc van der Sluis (ACTA 1985) promoveerde in 2007. Zijn werk in een verwijspraktijk combineerde hij met een aanstelling bij de ACTA. Van 2010 tot 2012 werkte hij bij de universiteit van Toulouse. Sinds 2013 is hij voorzitter van de sectie Conserverende Tandheelkunde bij het CTM-UMCG in Groningen en Principal Investigator bij het Kolffinstituut.

[showhide type=”luc” more_text=”Lees verder …” less_text=”Inklappen”] Daarnaast is hij lid van de wetenschappelijke commissie van de NVvE en van de werkgroep richtlijnen endodontologie. Zijn huidige onderzoek richt zich op desinfectie van het wortelkanaal, pulpadiagnostiek en longitudinale klinische tandheelkundige studies.
[/showhide]

Hal Duncan

Dr. Hal Duncan (Glasgow 1993) specialiseerde zich in Londen. Hij onderzocht pulpaoverkapping met MTA en met calciumhydroxide als directe pulpaoverkapping en voltooide in New York een IADR-fellowship met betrekking tot de rol van epigenetische modificerende middelen bij pulpamineralisering.

[showhide type=”luc” more_text=”Lees verder …” less_text=”Inklappen”] Sinds 2008 is hij verbonden aan Trinity College in Dublin als onderzoeker en endodontoloog. Hij publiceert met grote regelmaat, onder meer als redacteur van de International Endodontic Journal. Hal is lid van de Ierse divisie van de IADR en de Ierse afgevaardigde van de ESE.
[/showhide]

Phil Tomson

Dr. Philip Tomson (Birmingham 2000) specialiseerde zich in restauratieve tandheelkunde en endodontologie. Sinds zijn promotie (pulpabiologie) onderzoekt hij het herstel en regeneratie van het pulpa-dentinecomplex. Sinds 2009 is hij fellow van de Dental Surgery Royal College of Surgeons of England. Philip is nauw betrokken bij (post)universitair onderwijs aan de University of Birmingham.

Miguel Margues

De Portugese endodontoloog Miguel Marques studeerde in 2000 af aan de faculteit tandheelkunde van de universiteit van Lissabon. Aan dezelfde universiteit studeerde hij zes jaar later af als arts. In 2014 voltooide hij de post-academische opleiding tot tandarts-endodontoloog aan ACTA. Momenteel is hij werkzaam in een tandheelkunde praktijk in Zoetermeer.

Dr. Xenos Petridis

JXenos Petridis is afgestudeerd als tandarts aan de universiteit van Athene (Griekenland), waar hij ook de postacademische opleiding tot tandarts-endodontoloog voltooide in 2014. Hij verdiepte zich in pulpa stamcellen, hetgeen resulteerde in een publicatie in het Journal of Craniomaxillofacial Surgery. Sinds 2015 werkt Xenos in Groningen als tandarts endodontoloog en als onderzoeker bij het CTM/UMCG. Zijn onderzoek richt zich op orale biofilms: hoe deze de eigenschappen van pulpa-stamcellen beïnvloeden en vice versa.

Dr. Mark Laske

Mark Laske voltooide in 2013 de opleiding tandheelkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Momenteel werkt hij in een algemene praktijk in Dronten. Zijn werkzaamheden aldaar combineert hij met opdrachten binnen het CBT Radboud Universitair Medisch Centrum (MFP) in Nijmegen. Daarnaast is hij PhD-onderzoeker op de afdeling preventieve en curatieve tandheelkunde van het Radboud Umc.

Dr. Luc van der Sluis, moderator

Dr. Luc van der Sluis (ACTA 1985) promoveerde in 2007. Zijn werk in een verwijspraktijk combineerde hij met een aanstelling bij de ACTA. Van 2010 tot 2012 werkte hij bij de universiteit van Toulouse.

[showhide type=”luc” more_text=”Lees verder …” less_text=”Inklappen …”] Sinds 2013 is hij voorzitter van de sectie Conserverende Tandheelkunde bij het CTM-UMCG in Groningen en Principal Investigator bij het Kolffinstituut. Daarnaast is hij lid van de wetenschappelijke commissie van de NVvE en van de werkgroep richtlijnen endodontologie. Zijn huidige onderzoek richt zich op desinfectie van het wortelkanaal, pulpadiagnostiek en longitudinale klinische tandheelkundige studies.[/showhide]

Locatie

Hotel Okura Amsterdam

Ferdinand Bolstraat 333
1072 LH Amsterdam
www.okura.nl

Routebeschrijving Parkeren

Registreren

Registreren is niet meer mogelijk