Doel

De congrescommissie organiseert congressen en bijeenkomsten voor tandartsen en tandartsspecialisten om de kennis en kunde van de endodontologie in de ruimste zin van het woord uit te dragen.

Activiteiten

De NVvE organiseert twee keer per jaar – in het voorjaar en het najaar – een wetenschappelijk congres waarvoor vooraanstaande sprekers uit binnen en buitenland worden uitgenodigd. De leden van de congrescommissie hebben een uitgebreid takenpakket, waaronder: het samenstellen van de flyer, het onderhouden van de contacten met de sprekers, het werven van sponsoren, de algehele promotie en communicatie rond het congres en last but not least de financiële afwikkeling in de vorm van een eindrapportage. De commissie wordt hierbij ondersteund door DMDesk Direct Marketing en het secretariaat van de NVvE.

Commissieleden

 • Dhr. A. Bekkers (voorzitter)
 • Dhr. F. Nugteren
 • Mw. L. Roeleveld
 • Mw. L. van de Geer
 • Mw. M. Siers
 • Mw. Y. Potgieser
 • Mw. E. Tromp

Doel

Het doel van de commissie is het bepalen van de wetenschappelijke invulling van de congressen (en bijeenkomsten) voor tandartsen en tandartsspecialisten om de kennis en kunde van de endodontologie, in de ruimste zin van het woord, uit te dragen. Ook behandelt deze commissie alle wetenschappelijke vraagstukken van de NVvE, zoals subsidieaanvragen en –beoordelingen en posterpresentaties. Daarnaast onderhoudt de commissie namens de NVvE contact met andere wetenschappelijke organisaties en overheidsinstanties over wetenschappelijk inhoudelijke vragen.

Activiteiten

De NVvE organiseert twee keer per jaar, in het voor- en najaar, een wetenschappelijk congres waarvoor de vereniging vooraanstaande sprekers uit binnen- en buitenland uitnodigt. De leden van de wetenschappelijke commissie stellen met zorg een gevarieerd programma samen. De praktische uitwerking van de congressen wordt verzorgd door de congrescommissie.

Commissieleden

 • Mw. S. van der Waal, voorzitter
 • Mw. A. Bouwman
 • Mw. D. de Groot-Kuin
 • Mw. A. Eggink

Doel
Het erkennen van tandarts-endodontologen en middels visitaties de kwaliteit van het handelen te inventariseren, te beoordelen, te bevorderen en te verbeteren.

Activiteiten
Behandelen van initiële-, vervolg- en hererkenning aanvragen TE en uitvoeren van visitaties. Bekijk hier de voorwaarden erkenning TE.

Commissieleden

 • Mw. F. Dommering (voorzitter)
 • Mw. J. de Jong (voorzitter)
 • Dhr. E. Eggink
 • Mw. M. Elst
 • Dhr. P. de Groot
 • Mw. F. Kuenen
 • Mw. C. Kwakkenbos
 • Mw. A.A.E. Meijssen
 • Dhr. J.L. van Nieuwenhuijzen
 • Dhr. R.J. Schaap
 • Dhr. H. Schaefer

Doel

De commissie verrichtingen en tarieven heeft verschillende doelen: het formuleren van endodontische verrichtingen op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten, het onderbouwen van de tarieven voor deze verrichtingen, en zo mogelijk een voorstel indienen om aan (een deel van) de endodontische verrichtingen een hoger tarief toe te kennen wanneer deze worden uitgevoerd door een tandarts-endodontoloog.

Activiteiten

De commissie bekijkt regelmatig kritisch de verrichtingenlijst en voorziet deze van opmerkingen over gewenste aanvullingen en aanpassingen. Een tweede stap is om voor elke verrichting de kwaliteit te beschrijven middels protocollen en richtlijnen. Hiervoor baseert de commissie zich op bestaande richtlijnen:

Tussentijdse verslagen

Tussentijds verslag commissie tarieven en verrichtingen endodontie, 21 mei 2013
Verrichtingen en tarieven endodontologie, 22 april 2013

Commissieleden

 • Mw. Bouman (voorzitter)
 • Mw. Ree
 • Dhr. van Waaien
 • Dhr. Rotteveel
 • Dhr. Aznar Portoles

Contactpersoon ESE

De European Society of Endodontology (ESE) is een non-profitorganisatie van nationale endodontische/tandheelkundige verenigingen binnen Europa.

Doel

De doelstelling van de ESE is het stimuleren van de ontwikkeling van de endodontologie ten behoeve van tandarts en patiënt en het vertegenwoordigen van de endodontologie en de tandarts-endodontologen in Europa.

Afgevaardigde

Mw. D. de Groot-Kuin onderhoudt sinds september 2019 als Country Representative van de vereniging de contacten met de ESE.

De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden, die op voordracht van het bestuur jaarlijks door de algemene ledenvergadering worden benoemd, met de mogelijkheid tot herbenoeming (max. één keer).

Doel

Het doel van de kascontrolecommissie is het controleren van de financiële huishouding door het beleid van de penningmeester te onderzoeken.

Activiteiten

De commissie bezoekt de penningmeester om de financiële administratie en de jaarstukken door te nemen en brengt hierover in de eerstvolgende ledenvergadering verslag uit. Ook kan de commissie het bestuur aanbevelingen of suggesties doen over de financiële toekomst van de vereniging.

Commissieleden

 • Mw. E. Gerlings, maart 2023
 • Dhr. S. Bosch, maart 2023

Op initiatief van leden, op verzoek van het bestuur of in samenwerking met (en op initiatief van) andere organisaties, worden voor bepaalde tijd werkgroepen aangesteld om een specifieke, tijdsgebonden opdracht uit te werken.

Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief:

Richtlijnontwikkeling

 • Mw. E.S. Hin (voorzitter)
 • Mw. A.G.M. Bouwman
 • Dhr. E. Eggink
 • Dhr. B. Lak
 • Dr. H. Mirmohammadi
 • Dr. A.R. Ozok
 • Dr. H. Shemesh
 • Mw. B.M.T. Tulp