Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle congressen, (on-demand)webinars en andere bij- en nascholingsactiviteiten van de NVvE.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • NVvE: Nederlandse Vereniging voor Endodontologie;
 • Deelnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een congres, webinar of andere kennisactiviteit van de NVvE volgt;
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die het aanmeldingsformulier (namens een deelnemer) volledig invult en voor de betaling zorgdraagt;
 • Aanmelding: inschrijving van een deelnemer voor een NVvE-activiteit waarbij een overeenkomst wordt aangegaan tussen de NVvE en de deelnemer;
 • Congres: een door de NVvE georganiseerd congres;
 • Webinar: een door de NVvE georganiseerd webinar;
 • NVvE On-demand: het endodontische videoplatform van de NVvE voor professionals in de tandheelkunde.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle congressen, (on-demand)webinars en eventuele andere kennisactiviteiten die door de NVvE worden georganiseerd, hierna te noemen NVvE-activiteiten;
 • De NVvE behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen;
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn niet mogelijk, tenzij na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de NVvE;
 • Bij afronding van een bestelling voor een NVvE-activiteit, dient de opdrachtgever de algemene voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.

Artikel 3 – Aanmelding

 • De aanmelding voor een NVvE-activiteit vindt plaats door middel van een door of namens de deelnemer volledig ingevuld online aanmeldformulier;
 • Na afronding en betaling ontvangt de deelnemer binnen enkele minuten een bevestiging van deelname en de bijbehorende factuur;
 • De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een daartoe opgezette administratie en worden gebruikt voor alle correspondentie rondom het congres en voor de communicatie rondom volgende congressen;
 • De NVvE kan eisen stellen met betrekking tot het maximaal aantal deelnemers of (tijdelijke) voorrang verlenen op deelname aan NVvE leden.

Artikel 4 – Voorbehoud wijzigingen

 • Alle mededelingen in een aankondiging van een congres, bijvoorbeeld met betrekking tot inhoud, locatie en tijdstip, komt de NVvE zoveel mogelijk na;
 • Voor zover hiertoe redelijker- of noodzakelijkerwijs aanleiding bestaat, bijvoorbeeld in geval van ziekte van een spreker, is de NVvE gerechtigd om van een aankondiging af te wijken. In dit geval zal de NVvE zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke aankondiging van een congres.
 • De NVvE behoudt zich het recht voor om te allen tijde de datum en de locatie voor het congres te wijzigen, het congres niet door te laten gaan of te staken, al of niet veroorzaakt door overmacht zoals bedoeld in art 6.75 BW. In die gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op vergoeding van enigerlei schade.
 • Als de datum van het congres wordt verplaatst – al of niet veroorzaakt door overmacht – verplicht de NVvE zich om het congres binnen zes maanden in vrijwel gelijke vorm – programma en workshops te organiseren. Uw inschrijving blijft geldig. Tot 1 maand voor de nieuwe datum kunt u, uitsluitend schriftelijk of per e-mail, annuleren. Er wordt dan € 30,00 administratiekosten in rekening gebracht. Daarna berekenen wij het volledige bedrag. In geval van annulering worden reeds betaalde cursusgelden volledig en uiterlijk binnen 30 dagen gerestitueerd.

Artikel 5 – Betaling en facturen

 • Bij aanmelding voor een NVvE-activiteit dient direct te worden betaald via I-deal of creditcard;
 • Na betaling wordt er binnen enkele minuten een bevestiging en factuur gestuurd naar het betreffende emailadres;
 • Alle bestellingen worden geplaatst in het ‘mijn NVvE-account’ van de deelnemer/opdrachtgever. Hierin zijn alle facturen van (eerder) aangekochte NVvE-activiteiten terug te vinden;
 • Over de aangeboden NVvE-activiteiten wordt geen BTW geheven.

Artikel 6 – Annulering

 • De deelnemer heeft de mogelijkheid om de aanmelding voor een NVvE-activiteit te annuleren*;
 • Annulering vindt plaats per e-mail onder vermelding van naam en registratienummer.
 • Annuleren is kosteloos tot 14 dagen na inschrijving**, daarna geldt:
  – Bij annulering tot 2 maanden vóór het congres: annuleringskosten 30 euro;
  – Bij annulering tot 1 maand vóór het congres vindt restitutie plaats: 70% van de congreskosten;
  – Bij annulering tot 1 week vóór het congres vindt restitutie plaats: 50% van de congreskosten;
  – Bij annulering daarna vindt geen restitutie plaats.
 • Bij verhindering van een deelnemer kan een vervanger worden aangewezen, mits dit vooraf schriftelijk aan de NVvE is meegedeeld.
 • Bij niet op komen dagen op de dag van het congres, of slechts gedeeltelijke deelname, vindt geen restitutie plaats.
 • In geval van annulering, worden de kosten voor deelname, binnen uiterlijk 10 werkdagen terugbetaald.

  *Let op: dit geldt niet voor webinars die via het NVvE On-demand platform worden aangeschaft. Na betaling van een bestelling via het on-demand platform kan het webinar direct op een computer of daarvoor geschikt apparaat bekeken worden. Door op “Afrekenen” te klikken, ziet de opdrachtgever af van het herroepingsrecht (wettelijke bedenktijd) en stemt in met directe levering.
  ** In geval de inschrijving heeft plaatsgevonden minder dan 14 dagen voor aanvang van de NVvE-activiteit, dan eindigt de wettelijke bedenktijd van 14 dagen op het moment dat de NVvE-activiteit plaatsvindt.

Artikel 7 – Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

 • Het auteursrecht en/of intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door de NVvE verzorgde activiteit, wordt/blijft eigendom van de NVvE en/of de gastsprekers;
 • Het is uitdrukkelijk verboden opnames in beeld of geluid te maken van het congres of gedeelten daarvan.

Artikel 8 – Persoonlijke gegevens

 • Bij aanmelding voor een NVvE-activiteit gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar persoonlijke worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden en om informatie te sturen in verband met deze activiteit. Als de gegevens die als “verplicht” zijn aangemerkt niet worden ingevuld, dan kan de registratie niet worden voltooid;
 • Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij, zonder de schriftelijke toestemming van de deelnemer. Zie hiervoor ook de privacy voorwaarden.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan zaken of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan een NVvE congres.
 • Voor zover de NVvE aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt. Tevens is elke vorm van aansprakelijkheid /schadevergoeding door de NVvE maximaal beperkt tot de prijs van het gevolgde congres, waarmee de schade verband heeft.

Artikel 10 – Klachtenprocedure

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op de overeenkomst met de NVvE is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die op enigerlei wijze verband houden met een NVvE congres, waar na tussenkomst van het bestuur geen oplossing voor wordt gevonden, worden berecht door de absoluut bevoegde rechter te Haarlem.

Versie, mei 2023